Skärmflygklubben Göteborg

Kallelse till SFG:s årsmöte 2024

Härmed bjuder vi in alla som var medlemmar 2023 samt nya medlemmar som har tillkommit 2024 till SFG:s årsmöte den 22 februari kl 19.00 via Teams.
Mötet kommer ske digitalt via Teams och du kommer kunna ansluta via länk som blir aktiv på hemsidan någon dag före tiden för årsmötet. Årsmöteshandlingarna finns att läsa här nedan men behöver kompletteras, det arbetet sker kontinuerligt och du kommer kunna följa det på denna sida.

Har du idéer kring klubbens verksamhet är du välkommen att maila in en motion. För att motionen ska komma med till mötet behöver styrelsen den senast 21 januari. Maila till styrelse@skarmklubben.nu.


Om du känner att du vill och kan bidra till klubbens utveckling och vill ingå i styrelsen är du välkommen att höra av dig till styrelsen så kommer valberedning att ta kontakt med dig.


Dagordning

 1. Mötets öppnande och behöriga utlysande
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 3. Fastställande av dagordning
 4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
 5. Godkännande av protokoll från föregående årsmöte
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse
 7. Kassörens ekonomiska rapport
 8. Revisionsberättelse
 9. Styrelsens ansvarsfrihet
 10. Valberedningens förslag till styrelse och revisorer
  - Vartannat årsmöte väljes:
  - Val av ordförande
  - Val av sekreterare
  - Val av ledamot
  - Val av suppleant
  - Vartannat årsmöte väljes:
  - Val av vice ordförande
  - Val av kassör
  - Val av ledamot
  - Val av suppleant
 11. Val av revisorer
 12. Val av valberedning
 13. Budget 2024
 14. Fastställande av föreningsavgifter för kommande år 2025
 15. Inkomna propositioner
 16. Inkomna motioner
 17. Övriga frågor
 18. Mötets avslutande


Välkomna!

/Styrelse SFG

Möteshandligar inför årsmötet 22 februari 2024. Handlingarna är inte kompletta och kommer att kompletteras med bl.a budget, valberdningens förslag mm.